Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam
Education at the University of Amsterdam

See below for English version

Onderwijs over historische cartografie wordt verzorgd door Bram Vannieuwenhuyze en Jansoniusconservator Peter van der Krogt en is ondergebracht bij de studieprogramma’ s van de Vakgroep Boekwetenschap, onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Er worden zowel in de bachelor als in de master colleges aangeboden:

  • Het bachelorvak Kaarten en atlassen als cultuurdrager is onderdeel van de minor Boekwetenschap binnen de Faculteit Geesteswetenschappen, maar kan ook als apart keuzevak worden opgenomen door studenten. 
  • Het vak biedt een brede introductie op de methodologische aspecten van kaarthistorisch onderzoek en belicht de belangrijkste evoluties en trends in de geschiedenis van de cartografie, in het bijzonder van de Lage Landen. Naast het volgen van hoorcolleges en het afleggen van een tentamen maken de studenten ook enkele opdrachten waarbij ze met origineel materiaal aan de slag gaan.

  • Binnen de Master Boekwetenschap kunnen studenten kiezen voor het studiepad Historische Cartografie
  • In het eerste semester volgen de studenten naast enkele algemene vakken ook het werkcollege Kaartanalyse en Historisch GIS, waarbij enkele individuele opdrachten en collectieve onderzoeksprojecten rond historisch kaartmateriaal worden opgezet.
  • Daarnaast kunnen studenten de tutorials Historische cartografie of Historiekaarten volgen.
  • In het tweede semester doen de studenten een stage bij een instelling met een (oude) kaartencollectie en voeren ze zelf kaarthistorisch onderzoek dat uitmondt in de masterscriptie. 

Education about historical cartography is provided by Bram Vannieuwenhuyze and Jansonsius curator Peter van der Krogt and is part of the study programmes of the Department of Book Studies, part of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam.

There are courses offered in both the Bachelor and the Master classes:

  • The Bachelor course Maps and Atlases as a Culture Medium is part of the minor track in Book Studies within the Faculty of Humanities, but can also be taken as a separate optional course. The course offers a broad introduction to the methodological aspects of map history research and highlights the most important evolutions and trends in the history of cartography, in particular of the Low Countries. In addition to attending lectures and taking an examination, the students also make some assignments in which they work with original material.
  • Within the Masters in Book Studies students can opt for the Historical Cartography study path. In the first semester students follow a number of general subjects as well as the seminar Map Analysis and Historical GIS, in which a number of individual assignments and collective research projects on historical map materials are set up.
  • Students can also follow the Historical Cartography or History Maps tutorials.
  • In the second semester students do an internship at an institution with an old map collection and conduct their own map history research that culminates in the Master’s thesis.