De Hofstad van der Duijn [Zevenhuizen, Zuid-Holland], kopie uit 1790 van kaart uit 1564. Allard Pierson KZL VI.14.D.1

Maps in Context
Maps in Context

See below for English version

Maps in Context is een project opgezet in het kader van de leerstoel Historische Cartografie dat de verloren gegane verbanden tussen oude kaarten en handgeschreven en gedrukte teksten tracht te herstellen. Het uitgangspunt van dit project is de problematische contextualisering van talloze oude kaarten, atlassen en globes. Deze worden doorgaans bewaard in afzonderlijke kaartencollecties van bibliotheken, archieven, musea of zijn in particuliere handen. Tekstuele bronnen die context bieden bij een kaart zitten daarentegen ‘verborgen’ in archieven of zijn te vinden in drukwerk dat niet bij de kaart wordt bewaard. Denk bijvoorbeeld aan rekeningen, veilingcatalogi, brieven of advertenties. Vaak zijn de verbanden tussen kaart en context verloren gegaan omdat kaarten uit het archief zijn gehaald en in aparte collecties zijn samengebracht of  zijn verkocht. Daarom ondervinden onderzoekers en kaartbeheerder veel moeite om de context waarin oude kaarten zijn ontstaan, gebruikt en bewaard te reconstrueren.

Het Maps in Context-project wil de verbanden tussen oude kaarten en contextuele informatie herstellen en ontsluiten via een doorzoekbare webdatabank. Dat wordt een platform waarop onderzoekers, conservatoren, vrijetijdshistorici en verzamelaars veel efficiënter informatie over oude kaarten kunnen opsporen en gebruiken. De inrichting van de databank gebeurt via twee sporen: enerzijds de invoer van contemporaine (uitgegeven of onuitgegeven, archivalische of gedrukte) gegevens over vroegere kaarten, kaartenmakers en karteerpraktijken, anderzijds de koppeling van die gegevens aan – de al dan niet bewaarde – oude kaarten. Op termijn zullen gebruikers ook gevraagd worden om gegevens aan te leveren of te corrigeren. Die gegevens zullen ons onder meer in staat stellen om betere inzichten te verwerven in de dagelijkse praktijken inzake karteringen, kaartgebruik en cartografische geletterdheid in het verleden.

Het project is eind 2018 opgestart door prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze en in mei 2019 is een eerste werkbare versie van de databank opgeleverd. Deze is vervolgens getest met uiteenlopend tekst- en kaartmateriaal. In juli 2019 is het project gepresenteerd op de International Conference on the History of Cartography (ICHC) in Amsterdam. Momenteel wordt een doorzoekbare en gebruiksvriendelijke versie van de databank ontwikkeld en worden gegevens ingevoerd m.b.t. de kaartgeschiedenis van de Lage Landen. Het project wordt uitgevoerd door Marissa Griffioen en Bram Vannieuwenhuyze.

 


 

‘Maps in Context’ is a project set up within the framework of the Historical Cartography Chair that seeks to restore the lost links between old maps and handwritten and printed texts. The starting point of this project is the problematic contextualization of countless cartographic media (maps, atlases and globes). These are usually kept in separate collections from libraries, archives, museums or are in private hands. Textual sources that provide context for a map, on the other hand, are ‘hidden’ in archives or can be found in printed matter that is not stored with the map. Consider for example invoices, auction catalogues, letters, advertisements and critical reviews. Often the links between map and context have been lost because maps have been removed from the archive and brought together in separate collections or sold. That is why scholars and map curators have great difficulty reconstructing the context in which old maps were created, used and stored.

The ‘Maps in Context’ project aims to restore the links between old maps and contextual information in order to make them accessible via a searchable web database. This will be a platform on which scholars, curators, leisure historians and collectors can find and use information about old maps much more efficiently. The completing of the database takes place via two tracks: firstly, the entry of contemporary (issued or unpublished, archival or printed) data on former maps, map makers and mapping practices; secondly, the linking of that data to old maps of which, in the long term, users will also be asked to provide or correct data. This data will, among other things, enable us to gain better insight into the past daily practices of mapping, map use and cartographic literacy.

The project was started at the end of 2018 by Prof. Bram Vannieuwenhuyze; in May 2019 a first workable version of the database was delivered. This was then tested with various text and map materials. In July 2019 the project was presented at the 28th International Conference on the History of Cartography (ICHC) in Amsterdam. A searchable and user-friendly version of the database is currently being developed and data is being entered for the map history of the Low Countries. The project is being implemented by Marissa Griffioen and Bram Vannieuwenhuyze.